Kaj je pristop CLLD – Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost?
Pristop CLLD je pristop »od spodaj navzgor«, ki omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se medsebojno poveže v t.i. lokalne akcijske skupine (v nadaljnjem besedilu: LAS) in preko njih aktivno odloča o prioritetah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja za doseganje ciljev lokalnega območja. Pristop omogoča uresničevanje široke palete izzivov v različnih okoljih, večjo fleksibilnost pri doseganju ciljev in odgovarja dejanskim potrebam lokalnega območja.

...

1. Pravne podlage za izvajanje Lokalnega razvoja, ki ga vodi Skupnost
Temeljna pravna podlaga na ravni RS je Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi Skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15), temelji pa na spodaj navedenih pravnih podlagah, ki jih je potrebno pri izvajanju pristopa CLLD in sofinanciranju izvedbenih projektov v celoti in dosledno upoštevati:

...

2. Območje LAS
V pogodbeno partnerstvo se lahko vključijo osebe javnega prava, osebe zasebnega prava in fizične osebe, ki imajo sedež ali stalno prebivališče na območju regije Podravje, to je občin: Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas.

...

3. Pogoji za oblikovanje LAS
1. Lokalno partnerstvo se oblikuje na območju s skupnimi lokalnimi potrebami in izzivi, s skupnim ciljem uresničevanja lokalnih razvojnih potreb in doseganja zastavljenih ciljev opredeljenih v SLR.

2. Vzpostavitev lokalnega partnerstva in članstvo LAS se zagotavlja na podlagi javno objavljenega poziva vsaj enega od pobudnikov za oblikovanje LAS.

...

4. Naloge LAS
Poleg nalog iz tretjega odstavka 34. člena Uredbe 1303/2013/EU mora LAS opravljati naslednje naloge:

1. v SLR določiti, s sredstvi katerega zadevnega sklada uresničuje cilje SLR;

2. animacija območja, zagotavljanje informacij zainteresiranim prebivalcem na območju LAS, spodbujanje izvajanja operacij ter pomoč potencialnim upravičencem pri pripravi operacij;

...

5. Postopek oblikovanja LAS
Faze oblikovanja LAS:

1. Objava javnega poziva za oblikovanje LAS (posredovanje v vednost Koordinacijskemu odboru);

...

 

 

 

PREVZEM DOKUMENTOV

 

Preberi celoten dokument (Word) 

Partnerska pogodba o ustanovitvi Lokalne akcijeske skupine  (PDF)

Predstavitev sofinancirane aktivnosti (PDF)

STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA ZA LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO BOGASTVO PODEŽELJA OB DRAVI IN V SLOVENSKIH GORICAH »LAS BOGASTVO PODEŽELJA« (PDF) 

 

Ostali dokumenti za prevzem:

 

 

- JAVNI POZIV ZA VSTOP V LOKALNO AKCIJSKO SKUPINO ZA IZVAJANJE PRISTOPA CLLD na območju Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Destrnik in Trnovska vas v programskem obdobju 2014-2020 (Word)

 

- Pristopna izjava za vstop v pogodbeno partnerstvo Lokalne akcijske skupine (Word)

 

- Projektni list za nabor projektnih predlogov za pripravo strategije lokalnega razvoja 2014-2020 Lokalne akcijske skupine Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih Goricah (Word) 

 

- Ustanovitvena Skupščina pogodbenega partnerstva LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah (Word)