LAS - Lokalna akcijska skupina

Temelji na tripartitnem partnerstvu: javni sektor, gospodarski sektor in zasebni sektor

Ekonomski in zasebni sektor sta zastopana pri odločanju vsaj v 50 odstotkih

Ustanovljena zgolj z namenom pridobivanja dostopa do podpore LEADER / CLLD

Učinkovitost se kaže pri združevanje človeških in finančnih virov javnega zasebnega in ekonomskega sektorja

spodbuja lokalne akterje k izvajanju skupnih več sektorskih projektov, ki prispevajo k večji konkurenčnosti, razpoznavnosti kraja

 

LAS - Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah partnerstvo za hitrejši in celosten razvoj podeželja

Območje LAS Bogastvo podeželja ob Dravi in v Slovenskih goricah je naravno, družbeno – geografska in funkcijsko povezana enota, del Spodnjega Podravja, ki obsega tri pokrajinske dele, osrednji del Slovenskih goric ter Dravsko in Ptujsko polje. Upravno je razdeljena na sedem podeželskih občin, Destrnik, Dornava, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Markovci, Trnovska vas in podeželska naselja MO Ptuj. Podeželska naselja občin Dornava, Hajdina, Kidričevo in Markovci ležijo na Dravski ravnini, podeželska naselja MO Ptuj, razen Spuhlje, ter podeželska naselja občin Destrnik, Juršinci in Trnovska vas pa ležijo v Slovenskih goricah. Območje obsega 311,8 km2. Po podatkih SURS je leta 2014 je na območju LAS živel 28.801 prebivalec. Povprečna gostota poselitve na območju LAS znaša 100,4 prebivalca na km2.

Območje obsega tri naravne enote, večji del Ptujskega in Dravskega polja ter osrednji del Slovenskih goric, ki imajo nekaj skupnih socialno-geografskih značilnosti. Podeželska naselja občin Dornava, Hajdina, Kidričevo in Markovci ležijo na Dravski ravnini, podeželska naselja MO Ptuj, razen Spuhlje, ter podeželska naselja občin Destrnik, Juršinci in Trnovska vas se nahajajo v Slovenskih goricah oz. v Pesniški dolini.

Dravska ravan je morfološko razgiban svet. Sestavljajo ga okrog kilometer široka aluvialna naplavina ob Dravi in nekoliko ožja ob Pesnici ter obsežna pleistocenska prodna nasipina, ki je razdeljena na Dravsko in Ptujsko polje. Na aluvialni naplavini neposredno ob Dravi najdemo številne avtohtone rastlinske združbe in zaščitene živali, kar daje celotnemu prostoru dodatno slikovitost in s tem pomembno krajinsko vrednost. Na peščeno–prodnatem aluviju prevladujejo obrečna, deloma oglajena tla, ki so danes pretežno zasajena s koruzo in pšenico.

LAS lokacija

LAS Bogastvo podeželja predstavlja 1,41% območja Slovenije

Območje LAS odlikujejo nadpovprečno ugodnimi naravnimi pogoji za razvoj kmetijstva in drugih s kmetijstvom povezanih dejavnosti, kot so: turizem, obrt, promet in trgovina, kar je nenadomestljiva priložnost za gospodarski razvoj celotne regije in nove zaposlitve. Med najpomembnejše dejavnike celostnega razvoja podeželja uvrščamo kmetijska zemljišča, ki so na ravninskem svetu primerna za poljedelstvo oz. pridelavo hrane za živino, vrtnarstvo in zelenjadarstvo, v gričevnatem svetu pa za intenzivno sadjarstvo in vinogradništvo ter za živinorejo. Širšo prepoznavnost podeželju ob Dravi in v Slovenskih goricah dajejo tudi izjemne naravne vrednote, izvirni LAS Bogastvo podeželja predstavlja 1,41% območja Slovenije.

 

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Projekt sodelovanja

"JEM DRUGAČE; JEM DOMAČE!"