Novice

Pogodbena partnerstva

Pogodbena partnerstva

Opredeljena je vrsta upravičenih stroškov, dokazila za njihovo upravičenost in metodologija za njihov izračun.

Ponedeljek, 09 Januar 2017 00:00
1. JAVNI POZIV
Written by

Društvo »Bogastvo podeželja«, Ormoška cesta 28,2250 Ptuj kot vodilni partner LAS Bogastvo podeželja, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj] (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah na podlagi: prvega odstavka 29. člena in prvega odstavka 32. člena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja,ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16 in 73/16).

Pravne podlage:

 • Uredba CLLD (vključno z 2. spremembo, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 73/16 z dne 18. 11. 2016),
 • ZJN-3,
 • Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Uredba EU št. 1303/2013,
 • Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta,
 • Strategija lokalnega razvoja na območjih [občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas] v obdobju 2014-2020] (v nadaljevanju SLR),
 • Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opr. št. 33151-29/2015/30 z dne 28.10.2016 o izboru potrditvi LAS in SLR

 objavlja

1. J A V N I  P O Z I V

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik, Trnovska vas v letu 2017

 

Prevzem dokumenta 1. JAVNI POZIV

Prevzem dokumenta 1. JAVNI POZIV NAMEN A

Prevzem dokumenta 1. JAVNI POZIV NAMEN B

Prevzem dokumenta Metodologija

Prevzem dokumenta Navodila za upravičene stroške (Word)

Prevzem dokumenta Pogodba o sodelovanju - vzorec (Word)

Prevzem dokumenta Priloga 1- Finančni načrt (Excel)

Prevzem dokumenta Navodila o upravičenih stroških (PDF)

 

Ponedeljek, 09 Januar 2017 00:00
Vabilo na delavnico - Predstavitev Javnega poziva
Written by

Spoštovani, v ponedeljek 09.01.2017 smo objavili Javni poziv za nabor operacij/projektov za leto 2017. Za lažjo izvedbo prijave pripravljamo delavnici, ki bosta v sredo 11.01.2017 ob 15.30 uri v Dvorani KGZS Zavod Ptuj na Ormoški cesti 28, na Ptuju in četrtek: 12.01.2017 ob 17.00 uri Dvorec Sterntal - sejna soba, Kopališka 14, Kidričevo


Vsebina delavnic:

- Predstavitev možnosti prijave;
- Pregled po namenih A in B,
- Predstavitev specifik posameznega namena;
- Upravičeni stroški;
- Razno;

Delavnica bo predvidoma trajala 4 ure.

 Prevzem vabila

Petek, 18 November 2016 00:00
Razno
Written by
Petek, 18 November 2016 00:00
Pravna podlaga
Written by

Dokumenti za prevzem

 

 1. OSNUTEK MNENJA strokovne skupine za ekonomsko in monetarno unijo ter ekonomsko in sociano kohezijo o lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost, kot instrumentu kohezijske politike za obdobje 2014–2020 za lokalni, podeželski, mestni in primestni razvoj (raziskovalno mnenje na zaprosilo grškega predsedstva Sveta EU) pdf-download-1 
 2. Guidance on Community-Led Local Development for Local Actors pdf-download-1
 3. Navodila za lokalne akterje o lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost pdf-download-1
 4. NAVODILA ZA INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIH, KI PREJEMAJO PODPORO IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014–2020 pdf-download-1
 5. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020 pdf-download-1
 6. PARTNERSKI SPORAZUM med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 pdf-download-1
 7. SMERNICE ZA PRIPRAVO STRATEGIJ LOKALNEGA RAZVOJA V OKVIRU LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014–2020 pdf-download-1
 8. Uradni list Republike Slovenije (UREDBA o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020) pdf-download-1
 9. UREDBA o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 pdf-download-1