Pogodbeno partnerstvo

Pravna podlaga

Dokumenti za prevzem

 

  1. OSNUTEK MNENJA strokovne skupine za ekonomsko in monetarno unijo ter ekonomsko in sociano kohezijo o lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost, kot instrumentu kohezijske politike za obdobje 2014–2020 za lokalni, podeželski, mestni in primestni razvoj (raziskovalno mnenje na zaprosilo grškega predsedstva Sveta EU) pdf-download-1 
  2. Guidance on Community-Led Local Development for Local Actors pdf-download-1
  3. Navodila za lokalne akterje o lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost pdf-download-1
  4. NAVODILA ZA INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIH, KI PREJEMAJO PODPORO IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014–2020 pdf-download-1
  5. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020 pdf-download-1
  6. PARTNERSKI SPORAZUM med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 pdf-download-1
  7. SMERNICE ZA PRIPRAVO STRATEGIJ LOKALNEGA RAZVOJA V OKVIRU LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014–2020 pdf-download-1
  8. Uradni list Republike Slovenije (UREDBA o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020) pdf-download-1
  9. UREDBA o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 pdf-download-1