LEADER – evropski program razvoja podeželja

LEADER združuje ukrepe, ki so namenjeni spodbujanju lokalnih iniciativ in partnerstev. Z ukrepi LEADER želimo spodbuditi podeželsko prebivalstvo k razmisleku o dolgoročnih razvojnih potencialih njihovega okolja, k pripravi razvojne strategije in k oblikovanju lokalnega partnerstva za uresničevanje razvojnih načrtov. Na osnovi tega je LEADER učinkovit ukrep, ki prispeva k uresničevanju prednostnih nalog 1., 2. in 3. osi razvojnega programa za podeželje.

Osnovna načela programa LEADER so:

  • načrtovanje razvoja na podlagi dejanskih potreb lokalnega okolja;
  • oblikovanje lokalnih partnerstev;
  • motiviranje, spremljanje in dobra obveščenost partnerjev;
  • snovanje in usmerjanje razvoja od spodaj navzgor;
  • učenje na izkušnjah, strateško načrtovanje in sodelovanje različnih udeležencev;
  • inovativnost v uresničevanju projektov.

V programskem obdobju 2007 - 2013 je za izvajanje programov LEADER v Sloveniji namenjenih 33,76 milijonov EUR. Sredstva so usmerjena v uresničevanje naslednjih aktivnosti:

  • pridobitev strokovnih znanj in spodbujanje prebivalcev podeželja;
  • vzpostavitev javno zasebnega partnerstva v podeželskih območjih in delovanje lokalnih akcijskih skupin;
  • izvajanje lokalnih razvojnih strategij;
  • spodbujanje čezmejnega in medregijskega sodelovanja.

Nosilci izvajanja programa LEADER na lokalni ravni so LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE, ki predstavljajo lokalna razvojna jedra in so oblika javno-zasebnega partnerstva. Sestavljajo jih občine, zavodi, ustanove, društva, gospodarske družbe in posamezniki. Sredstva LEADER lahko pridobijo občine, zavodi, ustanove, društva, gospodarske družbe in posamezniki na območju LAS, ki s kakovostnim projektom uresničujejo lokalno razvojno strategijo.