1. JAVNI POZIV

Društvo »Bogastvo podeželja«, Ormoška cesta 28,2250 Ptuj kot vodilni partner LAS Bogastvo podeželja, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj] (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah na podlagi: prvega odstavka 29. člena in prvega odstavka 32. člena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja,ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16 in 73/16).

Pravne podlage:

  • Uredba CLLD (vključno z 2. spremembo, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 73/16 z dne 18. 11. 2016),
  • ZJN-3,
  • Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Uredba EU št. 1303/2013,
  • Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta,
  • Strategija lokalnega razvoja na območjih [občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas] v obdobju 2014-2020] (v nadaljevanju SLR),
  • Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opr. št. 33151-29/2015/30 z dne 28.10.2016 o izboru potrditvi LAS in SLR

 objavlja

1. J A V N I  P O Z I V

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območjih občin Kidričevo, Hajdina, MO Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik, Trnovska vas v letu 2017

 

Prevzem dokumenta 1. JAVNI POZIV

Prevzem dokumenta 1. JAVNI POZIV NAMEN A

Prevzem dokumenta 1. JAVNI POZIV NAMEN B

Prevzem dokumenta Metodologija

Prevzem dokumenta Navodila za upravičene stroške (Word)

Prevzem dokumenta Pogodba o sodelovanju - vzorec (Word)

Prevzem dokumenta Priloga 1- Finančni načrt (Excel)

Prevzem dokumenta Navodila o upravičenih stroških (PDF)